MILJÖPOLICY


Transporter

Vi har en ambition att ökat andelen el och fossilfria drivmedel för företagets totala person- och varutransporter.

(Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Hav i balans, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag)

Vi anlitar entreprenörer med lastbilar med de tre senaste euroklasserna för transporter.

(Ex på miljömål som berörs: Begränsad klimatpåverkan, Hav i balans, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag)

Energi

Vi genomför en energikartläggning av företagets verksamhet och genomför åtgärder utifrån denna.

(Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag)

Avfall

Vi har en ambition att minska mängden avfall och företagets avfall går till återanvändning eller materialåtervinning.

(Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, God bebyggd miljö, Levande skogar, Begränsad klimatpåverkan)

Företaget har genom att ställa krav på leverantören ökat andelen återvunnet material och andelen förnybart materiali de varor som företaget säljer.

(Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Levande skogar, Begränsad klimatpåverkan)

vi informera avfallsentreprenören om det finns innehåll av ämnen på EU:s kandidatlista i det avfall som återanvänds eller lämnas till materialåtervinning.

(Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Hav i balans, Grundvatten av god kvalitet, Giftfri miljö)

Kemikalier

Vi kan vid köpetillfället informera konsumenten om varan vi säljer innehåller ämnen på EU:s kandidatlista.

(Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Giftfri miljö, Hav i balans, Grundvatten av god kvalitet)

Vi har som ambition att de varor som företaget säljer ska vara fria från ämnen på EU:s kandidatlista och så långt möjligt inte innehålla ämnen relevanta för produktgruppen bland PRIO-databasens utfasningsämnen, Upphandlingsmyndighetens kemikaliekrav eller SIN-listan.

(Ex på miljömål som berörs: Generationsmålet, Giftfri miljö, Hav i balans, Grundvatten av god kvalitet)

Påverkan på miljön av företagets varor och tjänster

Vi har medvetandegjort företagets anställda om att de varor och tjänster företaget säljer har en påverkan på miljön.

Miljöpolicy vertion1,2 2021-02-24